چشم‌انداز و ارزش های سازمانی

چشم انداز:
  • پ یشرو در ارائه داروهای جدید و روش‌های نوین دارورسانی
  • ا لگوی برتر کیفیت در میان صنایع داروسازی كشور با تکیه بر اصول GMP و مدیریت کیفیت جامع
  • ر قابت سالم با هدف كسب جایگاه مناسب در میان 10 شركت برتر دارویی کشور
  • س رآمد در جلب رضایت ذی‌نفعان با تمرکز بر نیازهای خاص حوزه سلامت

 

ارزش های سازمانی:

  • د انش محوری، نوآوری و بهبود مستمر در راستای اعتلای کیفیت
  • ا یجاد فرصت های برابر، شایسته سالاری، تأمین سلامت و امنیت شغلی پرسنل در راستای حفظ کرامت انسانی
  • ر عایت اصول حرفه ای کسب و کار در تعامل با ذی نفعان
  • و جدان کاری، صداقت، اعتماد متقابل، و مسئولیت پذیری در راستای دستیابی به تعالی سازمانی